Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego pod nazwą „harmonyteam.pl”, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.harmonyteam.pl oraz w ramach zewnętrznych usług technologicznych umożliwiających korzystanie z jego infrastruktury, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.harmonyteam.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami
 3. „Administratorem Serwisu” (zwanym dalej również „Administratorem”) jest Concept Intelligence Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000682623, NIP: 5213785022, REGON: 36753868900000
 4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu oraz korzystająca z danych i przetwarzająca dane znajdujące się w Serwisie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.
 7. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Administratora.
 9. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Administratora.
 10. Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem: www.harmonyteam.pl/regulamin

 

Warunki technicznie korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) z podłączeniem do Internetu, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

 

Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawa autorskiego, w szczególności w zakresie: artykułów, zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Administratorowi lub/i twórcom poszczególnych utworów, z których korzystania uprawniony jest Administrator.
 2. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie oraz przetwarzanie treści Serwisu bez wyraźnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.
 3. Administrator wyraża zgodę na umieszczanie przez Użytkowników na stronach internetowych i portalach społecznościowych innych niż Serwis odesłań bezpośrednio do treści znajdujących się w Serwisie (linkowanie).
 4. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników.

 

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Korzystający nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.
 2. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy będą łamali postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności w sytuacji zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt 4 powyżej.
 6. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

 

Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem: www.harmonyteam.pl/polityka-prywatnosci
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z polityką cookies dostępną pod adresem: www.harmonyteam.pl/polityka-cookies

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego publikacji w Serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 31.03.2020 roku.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Skonsultuj się z naszym ekspertem

  Copyright 2022 © Concept Intelligence. Wszystkie prawa zastrzeżone.