Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka dotyczy strony www, funkcjonującej pod adresem www: harmonyteam.pl (dalej „Serwis„)
 2. Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu oraz korzystająca z danych i przetwarzająca dane znajdujące się w Serwisie.
 3. Operatorem strony www oraz Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Concept Intelligence Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000682623, NIP: 5213785022, REGON: 36753868900000 (dalej: „Administrator”)
 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@conceptintelligence.pl
 5. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie www: harmonyteam.pl
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej.
 7. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Informowania: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail), przez telefon (rozmowa/sms/mms) o produktach, usługach, informacjach handlowych oferowanych
 8. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 9. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 9 i 10 RODO.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administrtora.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych Użytkownika,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
  • przenoszenia danych osobowych Użytkownika,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Użytkownikowi prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
 12. Z praw wskazanych w pkt 11 powyżej można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@conceptintelligence.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
 13. Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies oraz poddaje je profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. Pozostałe zaś dane osobowe nie są w ten sposób przetwarzane.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 15. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej.

Skonsultuj się z naszym ekspertem

  Copyright 2022 © Concept Intelligence. Wszystkie prawa zastrzeżone.